Hệ thống khai báo hóa chất

Hệ thống khai báo hóa chất là dịch vụ công của Cục Hóa chất được triển khai trực tuyến, thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
Đọc tiếp ...
  • Thông báo nộp hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược (21/04/2016)
  • Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu (16/03/2016)
  • Thông báo kiểm tra định kỳ (16/03/2016)
  • Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược (09/03/2016)
  • Liên kết