Hệ thống khai báo hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất quy định: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/).

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?
Thông báo lập tài khoản và chữ ký số tại Cổng thông tin một cửa quốc gia Cục Hóa chất thông báo các đơn vị, doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia để đăng ký tài khoản sử dụng và chữ ký số
Đọc tiếp ...

Liên kết