Giới thiệu

Cục Hóa chất

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại: 04 222 05 057
Fax: 04 222 05 038

Lãnh đạo đơn vị

Cục trưởng Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: (04) 222 05 059

Email: Thanhnv@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

- Phụ trách chung các hoạt động của Cục, trực tiếp phụ trách các vấn đề liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm; các đề án, dự án, chương trình, cơ chế, chính sách về lĩnh vực hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp; Đề án cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia, danh mục hoá chất quốc gia;

- Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng chuyên ngành hoá chất, các dự án sản xuất nitrat amon và vật liệu nổ công nghiệp;

- Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoá chất do địa phương phê duyệt;

- Chủ trì xây dựng hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hoá chất cấm cho các mục đích đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng;

- Chủ trì việc cấp, cấp bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động hoá chất; Các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành hoá chất và các quy định về điều kiện cơ sở vật chất-kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của các cơ sở hoạt động hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp;

- Đầu mối Công ước cấm vũ khí hoá học;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản;

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Phòng Chính sách phát triển công nghịêp hoá chất, Trung tâm Dữ liệu hỗ trợ và ứng phó sự cố hoá chất, Văn phòng đại diện Cục Hoá chất tại thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Đà Nẵng.

 

 

Phó Cục trưởng Lưu Hoàng Ngọc

 

 

 

 

 

 

Điện thoại: (04) 222 05 106
Email: NgocLH@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

- Chủ trì các việc liên quan đến đàm phán, ký kết gia nhập các điều ước quốc tế về hoá chất; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp;

- Chủ trì xây dựng các danh mục: hoá chất quốc gia, hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hoá chất cấm; hoá chất phải khai báo; hoá chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố theo qui định của pháp luật;

- Chủ trì việc tổ chức hệ thống thí nghiệm đánh giá hoá chất mới tại Việt Nam;

- Chủ trì việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng các yêu cầu về quản lý hoạt động hoá chất; xây dựng mạng lưới kiểm soát an toàn hoá chất tại các địa phương;

- Phụ trách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoá chất; Chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoá chất;

- Đầu mối Công ước Rotterdam

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Công ước và hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin hoá chất.
 

 

 

Phó cục trưởng Nguyễn Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại: (04) 222 05 638
Email: LienNK@moit.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

- Phụ trách cơ chế, chính sách, qui định về kiểm soát, mua bán, xuất nhập khẩu hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp;

- Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịyu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình và các quy định về hoạt động hoá chất sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành hoá chất;

- Chủ trì ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về ngành hoá chất; các văn bản cá biệt; văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì việc kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hoá chất;

- Phụ trách về tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động hoá chất;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý tiền chất.

 

 

Cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất

 

 

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Ông Dương Hồ Phương
Điện thoại: 04 222 05 056
Email: PhuongDH@moit.gov.vn
 

 

  Phòng Chính sách phát triển công nghiệp hóa chất

Trưởng phòng: Ông Trần Kim Liên

Điện thoại: 04 222 05 146
Email: lientk@moit.gov.vn

 

  Phòng Công ước và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hà
Điện thoại: 04 222 05 136
Email: HaNTH@moit.gov.vn

 

  Phòng Quản lý tiền chất

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chí Thanh
Điện thoại: 04 222 05 058
Email: thanhnc@moit.gov.vn

 

  Phòng Thông tin hóa chất

Trưởng phòng: Bà Đỗ Thanh Hà
Điện thoại: 04 222 05 118
Email: hadt@moit.gov.vn

 

  Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất

Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Sinh
Điện thoại: 04 3939 3538
Email: SinhNX@moit.gov.vn

 

  Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Trưởng đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
Điện thoại: 08.39140840    Fax: 08.39140841
Email: HaNgHg@moit.gov.vn

Địa chỉ: Lầu 2, số 12 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh