Liên hệ

Các vấn đề liên quan đến thủ tục khai báo hóa chất, các đơn vị thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia tại địa chỉ:

https://vnsw.gov.vn/

số điện thoại hỗ trợ 19009299

(chọn nhánh 02)