Văn bản pháp quy

    
Số, ký hiệuNgày hiệu lựcTên văn bản
06/2007/QH12 01/07/2008 Luật hoá chất
28/2010/TT-BCT 16/08/2010 Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ
26/2011/NĐ-CP 01/06/2011 Nghị định của Chính phủ số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ
108/2008/NĐ-CP 22/10/2008 Nghị định của Chính phủ số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hoá chất
40/2011/TT-BCT 31/12/2011 Thông tư quy định về khai báo hoá chất
20/2013/TT-BCT 15/10/2013 Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự có hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
104/2009/NĐ-CP 31/12/2009 QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
07/2013/TT-BCT 01/01/2014 Thông tư quy định việc đăng ký sử dụng hoá chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
04/2012/TT-BCT 30/03/2012 Thông tư quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất
163/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp